Course syllabus

Kurs-PM

TEK525 Ekonomi och organisation i byggsektorn fortsättning lp4 VT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Examinator:

Carl Sjöberger, e-post: carl.sjoberger@chalmers.se, telefon: 031-772 6475

Föreläsare/ lärare:

Carl Sjöberger, e-post: carl.sjoberger@chalmers.se, telefon: 031-7726475.

Anders Jansson, e-post: anders.jansson@atoma-xtd.com, telefon: 0708-303503.

Övriga inblandade:

Robert Severin, e-post: robert.severin@chalmers.se, telefon: 031-772 2686 (gästföreläsning, arbetsrätt).

Klassrepresentanter:

Emelie Nordenmalm: emelie.nordenmalm@hotmail.com

Colin Tamasis: colntams@gmail.com

Richard Wallin: richardwallin7@gmail.com

 

Kursens syfte

Syftet med fortsättningskursen "Ekonomi och organisation inom byggsektorn, fortsättning" är att fördjupa och bredda studentens kunskaper och förmågor inom ekonomi och organisation. Kursen ska utgöra en fortsättning på grundkursen " Ekonomi och organisation inom byggsektorn".

Inom ekonomiområdet koncentreras kursen på fördjupad kostnads/intäktsanalys, finansiering samt värdering av projekt och tillgångar.

Organisationsområdet avser att bredda studentens perspektiv på organisation genom att presentera arbetsrättens grunder och ha en speciell fokusering på arbetsmiljöarbete och strävan mot säkra arbetsplatser inom byggområdet.

Schema

Detaljerat schema med litteraturhänvisningar presenteras på kurshemsidan.

Se även: TimeEdit

Kurslitteratur

Armerin & Song. (2014). Investeringsbedömningens grunder: från traditionella metoder till realoptioner. Studentlitteratur, Lund.

Brunes, F. (2015). Fastighetsvärdering och marknadsanalys. Studentlitteratur, Lund.

Berggård, J. (2018). Företagsekonomi: från begrepp till beslut. Sanoma utbildning, Stockholm.

Berggård, J. (2018). Företagsekonomi: från begrepp till beslut . Övningar/Facit. Sanoma utbildning, Stockholm.

Ramberg, C (2020). Civilrätt. Liber, Malmö.

Se även dokument i Canvas.

Kursens upplägg

Kursen består av tre delar, två delar består av projekt (projekt ekonomi och projekt organisation) och en del som examineras med tentamen.

Projekt ekonomi består av praktikfall (med inlämning i grupp) samt en presentation i grupp (praktikfall fastighetsvärdering) vilket motsvarar 2,5 hp. Detaljerad beskrivning av respektive praktikfall (G eller U) finns under "Praktikfall". Allt material etc läggs upp i Canvas under hand.  Ansvarig: Carl Sjöberger.

Projekt organisation består av hel- eller halvdagar där lektion och övning i riskhantering och arbetssäkerhet blandas samt ett studiebesök (gruppindelat) vilket motsvarar 1,5hp. Även denna del har praktikfall vilket delas ut under lektionstillfällena. Allt material från lektion, övningar, praktikfall läggs upp i Canvas under hand. Ansvarig: Anders Jansson.

Tentamensdelen består av föreläsningar, övningar och gästföreläsningar vilket motsvarar 3,5hp. Allt material från föreläsningar, övningar och gästföreläsningar läggs upp i Canvas under hand. Delen examineras med en tentamen. Ansvarig: Carl Sjöberger.

Missade obligatoriska moment får studenten på eget ansvar anmäla sig till under nästa läsår. 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Att synkronisera, så att föreläsning kommer före övning.

Utöka bokföring för bättre förståelse.

Lära mer grundligt om debet och kredit från början. 

Lärandemål

  • Redogöra för den vanligaste arbetsrättsliga lagstiftningen på svensk arbetsmarknad.
  • Redogöra för vilka krav som olika intressenter/myndigheter i samhället ställer på säkerhetsarbetet på en byggarbetsplats.
  • Genomföra en riskinventering av ett byggprojekt med avseende på fysiska och organisatoriska risker, inklusive underentreprenörernas roller.
  • Analysera, bedöma och föreslå åtgärder för att förebygga identifierade risker och ohälsa.
  • Framställa kommunikations- och genomförandeplan för åtgärderna.
  • Planera arbete för uppföljning och erfarenhetsuppbyggnad inom området.
  • På en grundläggande nivå kunna förutse och beräkna utfallen av ekonomiska beslut i form av förändringar i ekonomiska rapporter.
  • Värdera utfall av ekonomiska beslut.
  • Redogöra för olika metoder och modeller för värdering av projekt och tillgångar.
  • På en grundläggande nivå justera parametrar (såsom att bestämma kalkylränta) i värderingsmodeller till omgivningens förhållanden.

 

Examination

Skriftlig tentamen: För godkänt på kursen krävs minst G på tentamen, att alla praktikfall (ekonomi och organisation) är godkända samt närvaro på obligatoriska moment. Tentamen behandlar bara ekonomidelen, organisationsdelen examineras genom praktikfall och närvaro. Inte heller arbetsrätten ingår i tentamen (gästföreläsning, Robert Severin) utan examineras genom närvaro och eventuellt praktikfall. Tentamen har betygsgränserna G (3) minst 40 % av total poäng. För 4:a minst 60% och för 5:a minst 80 %. Hjälpmedel vid tentamen, Chalmersgodkänd miniräknare. Information om tentamensdatum finns i studieportalen. Tentamen genomförs som digital examination. 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details