Kursöversikt

Kurs-PM

EDA482 och EDA487, Maskinorienterad programmering VT2020 (7,5hp)

Kursen ges av Institutionen för Data och informationsteknik.

Uppdaterad 21 mars 2020.

Kursens syfte

Kursens syfte är att vara en introduktion till konstruktion av små inbyggda system och att ge en förståelse för hur imperativa styrstrukturer översätts till assembler samt för de svårigheter som uppstår vid programmering av händelsestyrda system med flera indatakällor. I pedagogiskt syfte används traditionella in- utmatningsenheter som tangentbord, sifferindikatorer och LC-displayer. Utrustningen används tillsammans med en mikrodator (MD407). Allt finns tillgängligt både i form av maskinvara och som enheter i en simulator. Utrustningen används både för C- och assemblerprogrammering.

Schema

Kursen ges denna gång som distanskurs.

Kontaktuppgifter

Examinator och kursansvarig: Roger Johansson, roger@chalmers.se

Laborationsansvarig: Andreas Wieden, andreas.wieden@chalmers.se

Kurslitteratur

Följande kurslitteratur, i tryckt form, används:

Lärobok: Om du redan har en bok om grundläggande C-programmering kan du förmodligen klara dig bra med den. Det finns också åtskilligt med god litteratur om grundläggande C på nätet. Om du planerar att skaffa en ny bok för kursen vill jag gärna framhålla "The C-programming language", Kernighan/Ritchie, .

Lärobok/Arbetsbok: innehåller detaljerade beskrivningar och praktiska övningar för genomförande av laborationsprojekt.

 • "Arbetsbok för MD407, Utgåva 5, ", Johansson, ISBN: 978-91-89280-29-8. Finns på Cremona.

Lärobok (ej nödvändig, går en bra bit utanför kursen, men kan rekommenderas för den intresserade)

 • "The Definitive Guide to ARM® Cortex® -M3 and Cortex-M4 Processors", Third Edition, Joseph Yiu, ARM Ltd, Cambridge, UK. ISBN-13:978-0-12-408082-9.

Utöver ovanstående används material som du kan ladda ner via kursens hemsida, dokument och programdistributioner.

Program som används i kursen, finns såväl i STUDAT-datorer som i laborationssalar,  men du måste också installera dem på egna datorer du använder för dina distansstudier. Alla sådana programvaror är kostnadsfria.

Kursens upplägg

Under kursen ges lektioner i form av videoklipp. Dessa har karaktären av föreläsningar, där ny teori introduceras och förklaras såväl som demonstrationsövningar, där (huvudsakligen) tidigare presenterad teori belyses med praktiska exempel och fördjupningar.  I flertalet lektioner blandas dessa former.

För kursen finns diskussionsforum, där lärare och lärarassistenter deltar schemalagt flera dagar varje vecka.

En exempelsamling ger möjligheter till självkontroll.

Ett laborationsprojekt, där slutligen ett enkelt datorspel (av äldre modell) konstrueras, är kursens genomgående tema.  Uppgifter som är centrala i laborationsprojektet hämtas också till den slutliga tentamen. Vi rekommenderar därför starkt att kursens deltagare samarbetar sinsemellan med att lösa uppgifter, utan att samtidigt förlora individuella insikter och förståelse.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Det är första gången kursen ges på distans men innehållsmässigt är det inga menliga förändringar.

För dig som följt en tidigare instans av denna kurs

Under LP4-2015/2016 infördes ett helt nytt laborationssystem i kursen (MD407). Detta påverkade utformningen av tentamen och det är därför olämpligt att använda äldre tentamina för övningsverksamhet.

Den nya laborationsserien är en central del av kursen och det är därför lämpligt att göra dessa laborationer även om man har ett godkännande från laborationer i den äldre instansen av kursen (MC12).

Under en övergångsperiod gavs tentamina anpassade även för det äldre laborationssystemet men sedan ht 2018 ges tentamina enbart anpassade efter det nya laborationssystemet. Detta är ytterligare ett incitament för varför du bör genomföra den nya laborationsserien även om du sedan tidigare är godkänd på laborationsmomentet.

Om du tidigare har varit kursregistrerad på EDA480,EDA481, EDA485, EDA486 eller DAT015, DAT016 och  klarat av laborationerna, kan du alltså tillgodoräkna dig detta moment i denna kurs. Det betyder att du inte formellt behöver godkännas under de nya laborationerna.

Examination

Kursens innehåll examineras medelst en skriftlig tentamen på hela kursen (4,5 hp) samt en uppsättning laborationsuppgifter (3 hp). Betyg (U, 3-5) ges baserat på tentamensresultat. För godkänt slutbetyg (3-5) i kursen fordras godkänd skriftlig tentamen och godkända laborationsuppgifter.

Tillåtna hjälpmedel:

Häftet:

 • Quick Guide, Laborationsdator MD407 med tillbehör

Inga anteckningar utöver "namn" på första sidan får vara införda i detta häfte.

Betygsgränser:

För godkänt slutbetyg på kursen fordras att både tentamen och laborationer är godkända. Maximal poäng är 50 och tentamenspoäng ger slutbetyg enligt:

 • EDA482,487: 20p ≤ betyg 3 < 30p  ≤  betyg 4 < 40p ≤  betyg 5
 • DIT151: 20p≤  betyg G < 35p ≤ VG

Lärandemål och kursplan

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • skriva enkla assemblerprogram med användande av den valda arkitekturens instruktionsuppsättning.
 • skriva enkla C-program med användande av programspråkets datatyper och styrstrukturer.
 • beskriva motsvarigheten i assembler till typiska programstrukturer i C.
 • utnyttja de i kursen använda verktygen för programutveckling på ett adekvat sätt.
 • konstruera system innefattande olika typer av undantag (interna undantag, avbrott, återstart).
 • beskriva och exemplifiera några olika typer av digitala kringkomponenter och deras användning.

Chalmers kursplan.

Göteborgs Universitets kursplan

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum