Course syllabus

Kurs-PM

KAA052 Matematisk modellering i kemitekniken lp4 VT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Ronnie Andersson , ronnie.andersson@.chalmers.se, 031-7722941, kontor 2210.

Föreläsare ,övningsledare och projektassistenter, se kurs PM. 

 

Kursens syfte

Kursen ger en inblick i formulering, lösning och användning av matematiska modeller i kemitekniska sammanhang.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Rasmuson A., B. Andersson, L. Olsson, R. Andersson: Mathematical Modeling in Chemical Engineering. Cambridge University Press, 2014. Säljs på Cremona.

 

Kursens upplägg

Kursen innefattar föreläsningar, övningar och ett obligatoriskt projekt, se dealjer i kurs PM.

Föreläsningar: Formulering av modeller, olika typer av modeller, modellfilosofi, numeriska metoder, överslagsmetoder, kontroll mot experiment, parameterestimering.

Övningar: Problemlösning och gruppövningar med anknytning till föreläsningarna.

Projektuppgift: I ett obligatoriskt projektarbete i mindre grupper behandlas en mer omfattande problemställning av kemiteknisk natur. Arbetet innefattar problemformulering, framtagande av modeller av olika komplexitet, analys och numerisk lösning på dator mha framförallt programsystemet MATLAB.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Inga förändringar i lärandemål eller examination, kontinuerligt förbättringsarbete enligt kursnämndsprotokoll.

Lärandemål

Konstruera, lösa och tillämpa matematiska modeller för kemitekniska frågeställningar, t.ex. utformning, upp/nedskalning, optimering och drift av kemiska reaktorer, separationsutrustning och värmeväxlare.

Speciellt:

  • Konstruera modeller genom balanser, på differentiella eller makroskopiska kontrollvolymer, av rörelsemängd, värme, massa och antal
  • Konstruera modeller genom att utgå från generella ekvationer och förenkla
  • Förstå och kunna tillämpa olika strategier för modellförenkling
  • Förstå skillnader mellan olika modeller
  • Förstå och kunna tillämpa numeriska lösningsmetoder
  • Förstå och kunna utföra parameter estimering
  • Kunna avgöra om en modell är tillräckligt bra

 

Examination

Kursen avslutas med skriftlig tentamen (5 timmar).
Obligatoriskt projekt med skriftlig och muntlig redovisning. Se detaljer i kurs PM.

Course summary:

Date Details Due