Course syllabus

Kurs-PM

TME061 Hållfasthetslära och maskinelement lp4 VT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap, avdelningen för material- och beräkningsmekanik

 

Kurs-PM med all information finns i Modules, modulen Kursinformation, sidan Kurs- PM och Kursinformation

 

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

 

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

 

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

- beskriva och beräkna grundläggande begrepp i hållfasthetslära såsom deformationer, töjningar, spänningar, kompatibilitetsvillkor och stabilitet
- diskutera rollen av konstitutiva ekvationer samt kunna tillämpa enklare sådana som elasticitet, termoelasticitet och idealplasticitet.
- beräkna krafter, spänningar, deformationer och töjningar på hela och delar av en konstruktion. Speciellt skall enklare strukturelement som stänger, axlar, balkar och rör kunna analyseras
- göra en riskbedömning för knäckning av tryckbelastade strävor
- beräkna och redogöra för betydelsen av huvudspänningar och effektivspänningar
- redogöra orienterande om begreppen spänningskoncentration och utmattning
- tillämpa finita elementmetoden för spänningsanalys hos enklare strukturer
- dimensionera några grundläggande maskinelement samt redogöra orienterande om andra maskinelement
- matematisk modellering, dvs. kunna ställa upp och lösa matematiska modeller av verkligheten: mekaniskt beteende hos stänger, axlar, balkar och rör
- bedöma noggrannheten i dessa modeller samt avgöra om en noggrannare analys behövs.

 

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due