Course syllabus

Kurs-PM

KOK081 Oorganisk och organisk kemi lp4 VT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

Ett detaljerat Kurs-PM för kursen finns under rubriken Modules

Kursen kommer att ges online 2020. Vi återkommer med information om hur detta kommer att ske för labkursen. Ingen lab vecka 1 eller 2.

 

Kursansvarig

Examinator för kursen är Nina Kann, Avdelningen för kemi och biokemi, Inst. för kemi och kemiteknik

kann@chalmers.se, 7723070, rum 9067 forskarhus 1

 

Lärare

Föreläsare: Nina Kann, Lars Öhrström och Jerker Mårtensson

ohrstrom@chalmers.se, jerker@chalmers.se

 

Övningsledare: Nina Kann, Lars Öhrström, Jerker Mårtensson, Mark Foreman och Gunnar Westman

foreman@chalmers.se, westman@chalmers.se

 

Gästföreläsare:  Jan-Olov Svensson, adjungerad professor, AstraZeneca R&D Mölndal

 

Labhandledare:

Robin Faust, faust@chalmers.se, vån 6 forskarhus I

Christopher Sauer, sauerc@chalmers.se, rum 2028 forskarhus I

Seyedehsan Hosseini, seyedehsan.hosseini@chalmers.se, rum 9076  forskarhus I

Shima Ghasemi, shima@chalmers.se, vån 8 kurshuset

Petter Dunås, dpetter@chalmers.se, rum 9076 forskarhus I

 

Kursens syfte

  • Att ge en förståelse för samspelet mellan struktur och egenskap/funktion hos oorganiska och organiska föreningar.
  • Att ge de kunskaper i oorganisk och organisk kemi som en färdig civilingenjör med kemiteknisk eller bioteknisk inriktning förväntas använda i sin yrkesutövning.
  • Att öka möjligheterna att förstå och minimera kemiska hälsorisker och kemisk miljöpåverkan vid hantering av kemiska föreningar och dess användning i kemiska processer.
  • Att förbereda och underlätta för fortsatta studier inom t ex material- och biovetenskap, samt för fortsatta studier inom oorganisk och organisk kemi.
  • Att ge möjlighet att kritiskt granska kemirelaterad information i icke vetenskapliga medier samt att tillägna sig information från vetenskaplig litteratur med hjälp av det språk (kemiska modeller och nomenklatur) som behandlas och övas under kursen.
  • Att ge ökad experimentell färdighet inom syntetisk kemi.
  • Att stimulera intresset för oorganisk och organisk kemi.

 

 

Schema

TimeEdit

KursPM under Modules talar om vilket material som behandlas på vilken föreläsning/övning/lab.

 

Kurslitteratur

Föreläsningarna baseras på kursböckerna Chemical Principles: The Quest for Insight, 5:e, 6:e eller 7:e upplagan, W. H. Freeman and Company, New York, av P. W. Atkins och L. L. Jones. Organic Chemistry, 1:a eller 2:a upplagan, Oxford University Press, Oxford, skriven av J. Clayden, N. Greeves, S. Warren.

TKIEK-studenter kan med fördel använda Burrows et al. Chemistry3 kap. 25-28 (2:a eller 3:e upplagan) istället för Chemical Principles.

 

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad i föreläsningar, övningar, laborationer och självstudier. Laborationer är obligatoriska moment i kursen.

Detaljerad beskrivning av kursen upplägg hittar du i KursPM under Modules.

Kommunikation med kursansvarig sker enklast via e-post: kann@chalmers.se

 

Laborationer sker på vån 5 i Kurshuset.

Ni väljer labgrupp och rapportgrupp vid kursens start.

Grupp 1-2 endast TKBIO-3 och TKIEK-3

Grupp 4-6 endast TKKMT-2

Grupp 3 fungerar för alla, men ni får ej välja denna grupp förrän övriga grupper är fyllda (annars fungerar inte grupperna). Denna grupp kommer huvudsakligen innehålla studenter ifrån TKBIO-3 och TKIEK-3 samt ett fåtal elever ifrån TKKMT-2.

Förmiddagspass startar 08.00; eftermiddagspass startar 13.15.

Ni har tillåtelse att byta enstaka lab med elev i annan grupp förutsatt att ni:

1) ordnar detta på egen hand (t.ex. genom att skriva upp på tavlan på föreläsningen, fråga runt på övningar/lab, skapa en facebooksida för byten).

2) meddelar Nina  samt de två labassistenter det berör.

Är du sjuk vid ditt labtillfälle, skicka ett mail till Nina samt till labassistenten så meddelar vi när du kan göra labben istället. Du kan inte bara dyka upp vid annat tillfälle oannonserat.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Föreläsningsmaterialet kommer att kompletteras med en bild till respektive föreläsning om hur innehållet kopplar till lärandemålen.

 

Lärandemål

Baserat på tidigare kunskaper om periodiska systemet (elementens periodicitet) skall du kunna beskriva de karakteristiska egenskaperna hos de enskilda elementen i huvudgrupperna.

Baserat på elektrostatisk växelverkan och på enkel molekylobitalteori skall du kunna ange den tredimensionella strukturen för de tidiga övergångsmetallernas koordinationsföreningar.

Med hjälp av enkla teoretiska modeller, bl a molekylorbitalteori, kristallfältteori och Coulombkrafter beskriva hur en kemisk bindning uppstår och bryts.

Med hjälp av ovanstående modeller redogöra för de strukturella förändringar och energiförändringar som äger rum hos reagerande molekyler under tiden en bindning bryts eller bildas vid substitution på mättat och omättat kol, addition till omättat kol och vid elimination, samt avgöra om en reaktion är tillräckligt förskjuten mot produkt och om reaktionshastigheten är tillräckligt hög för att vara praktiskt användbar.

Baserat på kunskaperna inom koordinationskemi skall du kunna redogöra för de grundläggande reaktionsstegen i homogen metallkatalys.

Föreslå reaktioner och lämpliga reagens för att bygga upp nya, enkla organiska molekyler genom att bilda nya bindningar, främst kol-kol bindningar, eller att omvandla en funktionell grupp till en annan, dvs enkel syntesplanering.

Redovisa mekanismerna och utifrån dessa ange användningsområde och begränsningar för ett begränsat antal viktiga reaktioner. Huvudsakligen karbonylgruppsrelaterade, metallorganiska och radikalreaktioner samt för homogen katalys.

Identifiera enkla molekyler genom analys baserad på enkel teori och tabellverk, av IR-, 1H-NMR-, 13C-NMR- och MS-spektra och känna till att föreningars tredimensionella struktur kan bestämmas med röntgendiffraktion.

Genomföra enklare laborativt oorganiskt och organkemiskt arbete, dvs planera, genomföra och upparbeta en reaktion samt analysera reaktionsprodukterna.

Göra enkla övervägande beträffande risker med oorganiska och organiska föreningar och laborativt arbete.

På egen hand inhämta kemisk information samt förmedla denna information till andra.

 

Examination

Kursens teoridel examineras med en skriftlig tentamen efter genomgången kurs samt en obligatorisk dugga under kursens gång. På tentamen krävs det att man har minst 50% rätt för godkänt.

Tillåtna hjälpmedel på tentamen är miniräknare samt molekylmodeller. Molekylmodeller kommer att finnas tillhands på tentamen. Kursboken är ej tillåten på denna tentamen.

Laborationsdelen examineras via genomförande av 5 laborationer, 1 godkänd laborationsrapport samt inlämnande av 5 labreflektioner.

Quiz är korta test som ges vid 5 tillfällen under kursen. Dessa är inte obligatoriska men kan ge upp till 5 bonuspoäng till tentan. Rätt på alla 5 frågor eller 4 av 5 frågor på ett Quiz ger 1p, övriga alternativ ger 0p.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due